Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Piątek, 24 Marca 2017 roku

Dyplomowanie

 Zanim zaczniesz pisać pracę dyplomową

1. Zapoznaj się z Regulaminem dyplomowania na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ

2. Wybierz promotora oraz złóż kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (sprawdzenie tłumaczenia w języku obcym tytułu pracy dyplomowej w Centrum Językowym PŁ) w sekretariacie jednostki, w której zatrudniony jest promotor w terminie od 15 października do dnia  15 stycznia.

Jeśli chcesz wybrać promotora z innego wydziału złóż podanie do Dziekana.

Studenci studiów niestacjonarnych w sobotę i w niedzielę mogą wrzucać karty tematu pracy dyplomowej do skrzynki przed dziekanatem (podpis promotora jest obowiązkowy).

 

 Obszary tematyczne prac dyplomowych w roku ak. 2016/2017


 

3. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znalazło się na liście dyplomantów wybranego przez Ciebie promotora

 

OSTATECZNE LISTY  - DYPLOMANCI 2016/2017

DYPLOMANCI 2015/2016

DYPLOMANCI 2014/2015

           DYPLOMANCI 2013/2014


Studenci, którzy nie dokonali wyboru promotora, w określonym terminie, przypisywani są automatycznie do promotora wyznaczonego przez dziekana (otrzymują wiadomość na pocztę politechniczną). Następnie zgłaszają się do wyznaczonego promotora w celu wypełnienia karty zgłoszenia tematu pracy i złożenia jej w jednostce (z której pochodzi promotor).

 

4. Jeśli chcesz objąć swoją pracę Wydziałową procedurą poufności zapoznaj się z załącznikiem.

   

 Piszesz pracę

 

   Nie zdążyłeś napisać pracy?

  • W dziekanacie złóż podanie o powtarzanie semestru dyplomowego. Ostateczny termin złożenia podania to  ostatni  dzień sesji egzaminacyjnej. Semestr dyplomowy można powtarzać maksymalnie 4 razy.
  • Jeżeli praca jest zaawansowana ( w co najmniej 90 %- opinia promotora na podaniu) bądź  niedotrzymanie terminu jej napisania wynikło z przyczyn losowych niezależnych od Ciebie (należy to udokumentować),  możesz złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

 

 Napisałeś pracę, czas na fomalności ...

 

UWAGA!

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania studiujący w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – przed złożeniem dokumentów w sekretariacie jednostki należy udać się do Biura ds. Studentów IFE oraz zapoznać się z instrukcją postępowania przed egzaminem dyplomowym dla swojego programu studiów na stronie IFE http://www.ife.p.lodz.pl/pl/egzamin-dyplomowy w celu uzupełnienia dokumentacji.
 

 

Jeśli wszystkie dokumenty z check-listy masz odhaczone - złóż je wraz z pracą dyplomową w sekretariacie jednostki (sprawdź godziny dyżurów), w której pracuje Twój promotor w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

 

PAMIĘTAJ, ŻE PRACĘ DYPLOMOWĄ MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO WTEDY, GDY MASZ ZALICZONĄ SESJĘ ORAZ UREGULOWANE WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (finansowe) WOBEC UCZELNI !

 

 Czas na obronę pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej składa się z: 
1. Prezentacji pracy w PowerPoincie 
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej 
3. Egzaminu dyplomowego, w trakcie którego odpowiadasz na pytania egzaminacyjne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy4. Oceny pracy dyplomowej


Jaką oceną otrzymasz na dyplomie? - Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej § 35

 

 

 Po obronie jesteś już Absolwentem

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? - skontaktuj się z:

mgr inż. Marta Gąciarek marta.gaciarek@p.lodz.pl

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowuja prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.